Työturvallisuus

Työnantajan työturvallisuus­velvoitteet tarkentuvat ensi kesänä – pyrkimyksenä on pidentää työuria

Työturvallisuuslain täsmennysten tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Lakimuutoksilla pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisenä.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock
Ikääntynyt työntekijä katsoo pienikokoiseen näyttötauluun.

Työnantajan vastuulla on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Uusi laki velvoittaa ottamaan huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset tehdä työtä turvallisesti. Se voi vaatia yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä paitsi ikääntymisen myös muiden työntekijän ominaisuuksien, kuten kokemattomuuden, osatyökykyisyyden, sairauden tai kielitaidon puutteiden, takia.

Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaa säännös täsmentyy. Vaarojen arvioinnissa huomioon otettavaksi seikaksi lisätään ikääntyminen. Opetusta ja ohjausta annettaessa tulee ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset ottaa ohjeita vastaan ja suoriutua työssä.

Työnantajan tarkkailuvelvoite täsmentyy siten, että työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristön, työolosuhteiden ja turvallisten työtapojen lisäksi myös työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Tarkkailun kautta työnantajalla on mahdollisuus havaita tarve toteuttaa yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä ajoissa.

Katse psykososiaalisiin kuormitustekijöihin

Työ kuormittaa fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Jatkossa työnantajan on syytä kiinnittää tarkemmin huomiota työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviin kuormitustekijöihin.

Muutos työturvallisuuslaissa tarkentaa psykososiaaliseen työympäristöön kuuluvia työolotekijöitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liiallinen tietomäärä, jatkuvat keskeytykset, vaikeat asiakastilanteet, liiallinen työmäärä ja epäkohdat työyhteisön vuorovaikutuksessa.

Työturvallisuuslain raskaussuojelun perussääntö tarkentuu

Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevaan säännökseen lisätään maininta äskettäin synnyttäneestä sekä imettävästä työntekijästä. Muutoksen ansiosta säännöksestä käy selkeämmin ilmi se, että raskaana olevan työntekijän lisäksi myös nämä työntekijät kuuluvat säännöksen soveltamisalan piiriin.

Lisäksi säännökseen lisätään uusi asetuksenantovaltuus, joka mahdollistaa nykyistä paremmin kyseisiä työntekijöitä koskevien tarkentavien säännösten antamisen.

Laki tulee voimaan 1.6.2023.

Kommentit

  1. Ajatus on kaunis, mutta joku saattaa ajatella tämän vähentävän joustavuutta ja lisäävän kustannuksia ja työnantajan vastuita.
    Tekemällä jonkun ihmisryhmän palkkaaminen kalliimmaksi tai byrokraattisemmaksi, tai lisäämällä työnantajan velvollisuuksia, tehdään tuosta ryhmästä helposti paaria luokkaa. Jos nyt jo ihmiset kokevat, ettei heitä palkata, koska he ovat yli 50-vuotiaita. Tämä uudistus ei ainakaan lisää luottamusta löytää uusi työpaikka. Onko tällä uudistuksella sitten tällainen vaikutus, on toinen asia.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje