Työelämä

Luottamus on tarttuvaa

| Teksti: Kreetta Haaslahti | Kuva: Julia Hannula

Ota mukaan porukkaan, anna vastuuta, kuuntele ja jaa tietoa. Näin rakentuu luottamus työyhteisön uusien tulokkaiden ja konkareiden välille.

Kun työuraansa aloit­televa nuori saa sopivasti vastuuta, oppimiskokemuksia ja kehittymistä tu­kevaa palautetta, luottamus itseen ja ympäristöön alkaa kasvaa. Tämä menestysresepti toi Ete­ralle Suomen parhaan kesätyönantajan tittelin vuonna 2017. Vuodenvaihteessa Etera yhdistyi Ilmariseen, joka puo­lestaan nappasi hopeaa Vastuullinen kesäduuni 2017 -kilpailun suurten yri­tysten sarjassa. Eteralle Suomen parhaan kesätyön­antajan palkinnon myöntänyt Akavan opiskelijoiden raati vakuuttui siitä, että yrityksessä otetaan nuoret avo­sylin osaksi työyhteisöä.

Tämän ovat käytännössä kokeneet Sara Boddy ja Tapio Puukka, jotka saivat Eterasta töi­tä opintoihinsa kuuluvan harjoittelu­jakson kautta. Boddy aloitti harjoittelijana vuonna 2014.

– Koko vakuutuspalvelun asiakaspalvelutiimi otti minut hyvin vastaan. Ihmisiin oli helppo tutustua, ja tunsin nopeasti olevani osa porukkaa. Se auttoi rakentamaan luottamusta, ei vain mi­nua perehdyttäneeseen henkilöön vaan koko työyhteisöön, Boddy muistelee.

Hän jatkoi harjoittelun jälkeen ensin kesätöissä ja sai seuraavana vuonna vakipaikan. Myös työkyvyttömyyseläkeratkaisija­na vuonna 2015 aloittaneelle Puukalle harjoittelujakso poiki kesätyön, jota seurasi osa-aikainen etätyö opintojen ohessa. Vuonna 2017 hän teki gradunsa Eteran toimeksiannosta ja sai sen sii­vittämänä vakituisen paikan työkyky ja eläkkeet -toiminnon kehittämistehtävissä.

– Substanssiosaamisen ohella harjoit­telijat ovat työpaikoilla oppimassa myös työelämätaitoja. Perehdyttäjällä on iso rooli siinä, miten uusi tulokas sulautuu tiimiin. Täällä työyhteisöön pääsi mu­kaan tosi helposti, Puukka komppaa.

Kokeneet ja nuoret rinnakkain

Vakuutusalalle on tyypillistä, että jo pitkän uran tehneet ja työelämässä vasta aloittavat nuoret työskentelevät rinnakkain. Näin erilaiset näkemyk­set ja osaamiset täydentävät toisiaan. Boddy ja Puukka ovat saaneet juurtua työhönsä kokeneiden Sari Gherabin ja Terhi Ojalan rinnalla.

– Pidän perehdyttämisestä. Voin it­sekin oppia uutta, kun tulokkaat esit­tävät välillä kysymyksiä, joihin en tiedä vastauksia, pohtii Ojala, joka on työs­kennellyt talossa 16 vuotta.

Myös Gherab on huomannut pereh­dyttämisen avaavan uusia näkökulmia omaan työhön. Hänen tavoitteenaan on, että nuoret voivat kokea olonsa hy­väksi ja turvalliseksi uudessa työssään.

– Otan heidät ikään kuin siipieni suojaan, hymyilee Gherab, jolla on ko­kemusta vakuutusalalta jo yli 30 vuo­den ajalta.

Luottamus kumpuaa pitkälti juuri turvallisuuden tunteesta. – Ei luottamusta pääse syntymään, jos uusi työntekijä ei uskalla edes pu­hua perehdyttäjälleen tai muille työ­yhteisön jäsenille. Jos ei uskalla kysyä, ei voi oikein oppiakaan, Ojala toteaa.

Tilannetajua ja ihmistuntemusta pitää olla. – Vakuutusasiat ovat tärkeitä, mutta niitä voi silti hoitaa rennolla otteella. Aika pian ihmisestä näkee, millaisia vit­sejä kannattaa kertoa, Gherab neuvoo.

– Sinä kyllä myös vastaat aina, kun si­nulta jotain kysyy, Boddy huomauttaa.

Gherabin mielestä se kuuluu luotta­muksen rakentamiseen. – Jos uudelle työntekijälle sanoo, että minulta voit kysyä ja apua on aina tar­jolla, se ei saa olla pelkkää sanahelinää. Lupaukset pitää lunastaa tekoina.

Puukan mielestä kyse on positiivises­ta kehästä, joka ruokkii itseään. – Kysymyksiin vastaaminen kasvattaa luottamusta, joka puolestaan edistää yhteistyön tekemistä. Toimiva yhteistyö taas lisää luottamusta.

Vastuuntunto kasvaa vastuulla

Tekemällä oppiminen on tärkeää. – Meillä asiakaspalvelussa uusi tiimin jäsen vastaa asiakkaiden puheluihin jo aika pian aloitettuaan. Aluksi heille oh­jataan vain helpoimpia aiheita niin, että joku on vieressä ja auttaa tarvittaessa. Tekemällä oppii, ja avun saaminen kas­vattaa luottamusta työkavereiden tu­keen ja siihen, että hallitsee itse hom­mansa, Gherab kertoo.

– Lopulta kyse ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen vaan meidän kaik­kien yhteisistä töistä. Jos et jaa tietoa, et jaa myöskään vastuuta, Ojala jatkaa.

Oikeiden työtehtävien ja asiakas­kontaktien ansiosta harjoittelijalle tai kesätyöntekijälle tulee nopeasti tun­ne, että hänkin aidosti edustaa työn­antajaansa. – Vastuun saaminen kasvattaa vastuuntuntoa. Se on luottamuksen osoitus työnantajan puolelta, Puukka huomauttaa.

Myös rakentava palaute on olen­naista. – Jos olisin tyrinyt täysin ja Sari tietäisi siitä, hän kyllä kertoisi sen minulle. Ei negatiiviseen sävyyn, vaan asiallisesti ja ohjaavasti, Boddy sanoo.

Avoin keskustelu ja epäkohtiin puuttuminen auttavat tekemään työn entistä paremmin. – Tuskin kukaan tahallaan virheitä tekee. Kyse voi olla tietämättömyydes­tä, ja silloin paras tapa korjata tilanne on lisätä tietoa, Ojala täydentää.

– Todetaan, että nyt tuli tällainen moka. Korjataan asia näin, ja jatkossa voit välttää sen näin, Puukka kuvailee.

Avoin tila, avoin henki

 Asiakaspalvelussa työtä kehitetään kuuntelemalla nauhoitettuja asiakas­puheluja yhdessä keskustellen.

– Puhelut käydään läpi ja analysoi­daan. Saamme ja annamme toisillemme palautetta. Samalla voi napata vinkkejä toisten työtavoista, Gherab kertoo.

Myös työtilat voivat tukea avoi­muuden kulttuuria ja luottamuksen ilmapiiriä. Avotilat toimivat tässä tarkoituksessa hyvin, Puukan mieles­tä varsinkin työuraansa aloittelevan näkökulmasta.

– Kun kuulee sermin yli toisen rat­kaisevan jotain ongelmaa, siitä voi oppia itsekin. Ihmisiä tulee tervehdit­tyä enemmän, ja kohtaamisia syntyy helpommin. Se taas edistää työyhtei­söön kotiutumista paremmin kuin jos istuisi yksin omassa työhuoneessaan.

Luontevia kohtaamisia tarjoavat myös yhteiset kahvihetket ja lounas­tauot. Kun puhutaan muustakin kuin työasioista, tiimi tulee tutummaksi ja taas keskinäinen luottamus kasvaa.

– Kun tietää, että toinen on aidosti hyvä tyyppi, voi luottaa, että hän hoitaa työnsäkin hyvin. Hyvä tiimihenki paran­taa yhteistyön laatua, Puukka pohtii.

Joskus käsiteltävät vakuutusasiat tai asiakaskohtaamiset voivat olla vaikeita. Kollegalle avautuminen helpottaa kummasti. – Se auttaa tosi paljon, kun ei jää pyörittelemään niitä omassa päässään, Gherab sanoo.

– Hankalista työasioista keskustele­minen on tärkeää, mutta niin on myös niistä irtautuminen. Se, että kahvihuoneessa voi puhua jostain ihan muusta, auttaa palautumaan kuormituksesta, Puukka lisää.

– Nauretaan ja heitetään hurttia huu­moria. Se toimii aina, Ojala päättää.

Kuva: Sara Boddy ja Sari Gherab ovat tyytyväisiä työpaikkansa ilmapiiriin.

Työeläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Etera yhdistyivät 1.1.2018. Yhdistymisen jälkeen Il­marinen huolehtii yli 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta. Yhtiön markkinaosuus Suomen vakuutus­maksutulosta on 37 prosenttia. www.ilmarinen.fi.

Juttusarja on tuotettu yhteistyössä Työelämä 2020 -hank­keen kanssa. Hanke kannustaa työ­paikkoja rakentamaan Suomen työelämästä Euroopan parasta. Hanketta koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.  www.tyoelama2020.fi

 

Kommentit

  1. Kiitos,Annikki,lähden tästä tapaamiseen Kristakpdissa,upeaa! Tuoviäiti

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje