Työelämä

Arvojen ankkurointia ja yhdessä oppimista

Kun kolme kustantamoa toimii samassa mediakonsernissa, yhteinen yrityskulttuuri ei ole itsestäänselvyys. Bonnier Books Finlandissa raja-aitoja on kumottu arvokeskustelulla ja opintopolulla.

| Teksti: Kreetta Haaslahti | Kuva: Heli Hirvelä

Olemme ykkö­siä, olemme rohkeita ja pidämme yhtä. Nämä arvot löytyivät Bon­nier Books Finland Oy:ssä, jossa niitä pohdittiin työntekijälähtöisesti ja koko henkilöstöä osallistaen vuoden 2016 aikana. Prosessia ja syntyviä arvoja ei ohjattu konsernitasolta, eikä HR­-osasto ollut vetovastuussa vaan osallistui keskusteluun muiden mukana.

Bonnier Books Finlandin muodos­tavat kustantamot WSOY, Tammi ja Readme.fi.
– Ihmiset tekevät töitä eri brändien kanssa, ja toimintatavat ovat aiemmin olleet kirjavia. Jatkamalla yhteistä kes­kustelua meille avautui mahtava mah­dollisuus luoda yhteinen tapa toimia monien rinnakkaisten yrityskulttuu­rien sijaan, taustoittaa henkilöstöpäällikkö Christina Martin.

Viime vuoden joulujuhlassa jokaiselle osastolle luovutettiin taulut, joihin arvot oli kirjattu. Tammikuussa 2017 käynnistyi Filosofian Akatemian kanssa räätälöity Ankkuroitavat arvot ­-opintopolku, jonka tavoitteena oli kytkeä arvot osaksi työyhteisön päivittäistä toimintaa. Koulutuksessa pohdittiin muun muassa sisäistä motivaatiota ja omia vahvuuksia, itseohjautuvuutta, luottamusta ja työn kehittämistä.

– Kaikki työntekijät saivat mahdol­lisuuden kertoa ajatuksiaan. Pohdim­me myös paljon sitä, mitä asioille voi tehdä itse ja missä asioissa taas johto voi tulla vastaan, summaa myynti­assistenttina Bonnier Books Finlandil­la työskentelevä Päivi Saarinen.

Yhteenkuuluvuus vahvistui

Opintopolku­koulutukset perustuivat pitkälti ryhmätyöskentelyyn, jossa keskusteluja käytiin muiden kuin lähimpien työkaverien kanssa.

– Vaihdoin mielipiteitä eri ihmisten kanssa kuin keiden kanssa normaa­listi teen töitä. Se oli kiva juttu. Näissä tilaisuuksissa työntekijällä on ollut mahdollisuus sanoa ääneen, mitkä asiat ovat askarruttaneet tai mikä ta­lossa ei toimi, ja niitä on voitu pohtia yhdessä, Saarinen kertoo.

– Koulutusten teemat valikoituivat meille tehtyjen ennakkokyselyjen pohjalta, ja niiden mukaan koulutukset räätälöitiin meitä varten.

Saarinen kertoo kaivanneensa yh­distävää tekijää monista osastoista ja  eri kustantamoista koostuvalle työpaikalleen. Yhdessä tekeminen olikin opintopolun parasta antia.

– Yhteenkuuluvuuden tunne vah­vistui, samoin usko siihen, että olem­me yhtä.

Henkilöstöpäällikkö Martin iloitsee  erityisesti siitä, että jokapäiväistä työ­tä koskevia näkemyksiä kuultiin niin laajasti ilman pelkoa mielipiteiden ilmaisemisesta.

– Toimitusjohtajaa myöten kaikki osallistuivat koulutustilaisuuksiin ja saivat omin korvin kuulla, miltä työ eri osastoilla tuntuu ja kuulostaa. Pää­simme myös heti korjaamaan vääriä luuloja ja tekemään pieniä muutoksia, jotka vaikuttivat merkittävästi jokapäiväiseen toimintaan, Martin sanoo.

Uudet tilat luovat kohtaamisia

Opintopolku tuli päätökseensä kesän korvalla, mutta varsinainen oppimi­nen on vasta aluillaan. Syksyllä yritys muutti uusiin monitoimitiloihin, joissa on mahdollisuuksia aiempaa vapaampaan työskentelyyn.

– Nämä tilat tukevat hienosti uutta yrityskulttuuria, jossa opimme ennen kaikkea olemaan yhtä, Martin huo­mauttaa.

Saarinen on hänen kanssaan samaa mieltä.

– Ennen olimme omissa lokerois­samme. Nyt yhteistä, avointa tilaa on enemmän. Voimme liikkua entistä vapaammin, ja kohtaamisia syntyy luonnostaan. Tämä on myös todel­la kaunis ja valoisa talo – tuntuu, että olemme täällä aiempaa iloisempia, energisempiä ja sosiaalisempia, Saari­nen kuvailee.

Muutto uusiin tiloihin on edellyt­tänyt myös uusien pelisääntöjen luo­mista. Niitä on laadittu yhdessä henkilöstön kanssa.

Myös opintopolun varrelta kerättyjä kehitysehdotuksia päästään nyt otta­maan toden teolla käyttöön. Yksi ke­hittämiskohteista on jatkuva tiedot­taminen. Sen lisäksi, että tiedotuksen pitää olla säännönmukaista, jokainen voi hakea ja tuottaa tietoa myös itse.

– Lupasimme kaikki käyttää sään­nöllisesti intranetiämme avaamal­la sen joka aamu tai tekemällä siitä selaimen kotisivun. Päätös sähköisen tiedotusseinän, Yammerin, käyttöön­ otosta on myös tehty. Osastokohtais­ten kohtaamisten lisääminenkin on kehitettävien asioiden listalla, Martin luettelee.

Syksyn kiireiden jälkeen alkoivat va­paamuotoiset perjantaikokoontumi­set, joiden tarkoitus on tukea yhteis­henkeä ja tiedonkulkua.

– Kuulostaa hyvältä, että iltapäivällä järjestettävässä kokoontumisessa voi piipahtaa halutessaan, Saarinen miettii.

– Kun tutustuu naapuripöytien työ­kavereihin vapaamuotoisesti, heihin on helpompi ottaa yhteyttä myös viral­lisimmissa asioissa, Martin linjaa.

Esimiesten työtä tukemaan

Bonnierilla tehdään jatkossakin töitä eri brändejä vahvistaen ja kuitenkin yhdessä toimien.

– Kun työntekijän pää on esimerkiksi WSOY:n pilvissä, mutta jalat Bonnie­rin mullassa, niin missä kulkee raja? Vai ovatko nämä sujuvasti yhdistettä­vissä? Se vaatii jatkuvaa asennoitumista ja erityisesti esimiestyön tukemista, Martin toteaa.

Esimiesten erilaiset taustat ovat nä­kyneet erilaisina tapoina toimia, mistä saatiin muistutus myös opintopolun aikana.

– Myös esimiehet pääsivät keskustelemaan keskenään ja saivat vertais­tukea toisiltaan. Päätimme alkaa jär­jestää esimieskahvitilaisuuksia, joissa käydään läpi johtamisen vuosikelloon tai muihin ajankohtaisuuksiin liittyviä asioita. Myös yhteistä valmennusta esimiehille on luvassa, Martin kertoo.
Saarinen uskoo, että viime ja tämän vuoden aikana tehty työ kantaa kauas.

– Jossain vaiheessa voi olla paikal­laan tehdä tarkennuksia, mutta nyt on aika kokeilla, kuinka pitkälle pääsem­me uusilla eväillä. Yhdessä olemme vahvoja, Saarinen summaa.

 

Kuvassa: Henkilöstöpäällikkö Christina Martin (vas.) ja myyntiassistentti Päivi Saarinen iloitsevat uusista toimitiloista, jotka tukevat luonnollisia kohtaamisia.

Juttu on julkaistu Työ Terveys Turvallisuus -lehden Suomi 100 -juhlanumerossa 6/2017.

Lue myös:

Arvot näkyvät ja tuntuvat, TTT-lehti 5/2017.
Arvotyötä tehdään yksin ja yhdessä, TTT-lehti 4/2017
Työyhteisötaidot tuovat tulosta, TTT-lehti 3/2017
Hyveistä syntyy hyvää työtä, TTT-lehti 2/2017
Arvoista tekoihin, TTT-lehti 1/2017

Tämä juttusarja on tuotettu yhteistyössä Työelämä 2020 -hankkeen kanssa. Hanke kannustaa työpaikkoja rakentamaan Suomen työelämästä Euroopan parasta. Hanketta koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. LISÄÄ AIHEESTA: www.tyoelama2020.fi.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje