Työturvallisuus

Tarkista suojainten kunto säännöllisesti

Ei ole sama, millaisen kemikaaleilta suojaavan henkilönsuojaimen valitset.

| Teksti: Henna Rosilo | Kuva: Shutterstock

Käyttötarkoituksiinsa soveltumattomat suojaimet ja puutteellinen käyttö altistavat työntekijät akuuttien kemikaalitapaturmien lisäksi vaikeammin ennakoitaville kroonisille sairauksille ja ammattitaudeille. Erilaiset pölyt, kuidut ja hengitysteitä herkistävät aineet aiheuttavat ammattitauteja allergioista ja ammattiastmoista hengenvaarallisiin keuhkosairauksiin kuten asbestin aiheuttamiin syöpiin. Myös ihoa herkistävien ja ärsyttävien aineiden aiheuttamia ammatti-ihotauteja vahvistetaan useita satoja vuosittain.

Hankintahetkellä kirkkaat ajatukset suojainten ominaisuuksista ja käytöstä hämärtyvät helposti ajan myötä. Etenkin, jos työpaikalle hankitaan usein uusia kemikaaleja, kannattaa suojainten soveltuvuus ja oikea käyttö tarkistaa säännöllisesti. Alla oleva muistilista voi olla avuksi myös suojainhankintoja suunniteltaessa.

Henkilönsuojaimen valinnassa kiinnitä huomio näihin tekijöihin

Luotettava toimittaja

Hanki suojaimet luotettavalta jakelijalta, joka toimittaa suomen- tai ruotsinkieliset käyttöohjeet ja tarvittavat tekniset tiedot ja voi näyttää suojainten vaatimustenmukaisuuden. Verkkokauppojen aikakaudella suojaimia on helppo tilata myös EU:n ulkopuolelta, mikä saattaa tuntua hyvältä säästökohteelta. Suojainten laatuominaisuudet eivät tällöin kuitenkaan välttämättä vastaa odotettua tai luvattua.

Suojauskategoria

Henkilönsuojaimet jaetaan asetuksessa kolmeen kategoriaan sen mukaan, miltä riskeiltä ne suojaavat. Vakavilta vaaroilta, kuten terveydelle vaarallisilta kemikaaleilta, suojaavat suojaimet kuuluvat kategoriaan 3. Esimerkiksi miedoilta puhdistusaineilta suojaavat talouskäsineet kuuluvat vain vähäisiltä riskeiltä suojaavaan kategoriaan 1.

CE-merkintä

EU:ssa myytävien suojainten on oltava CE-merkittyjä. CE-merkillä valmistaja itse ilmoittaa, että tuote on EU-lainsäädännön vaatimusten mukainen. Se ei kuitenkaan ole viranomaisten myöntämä hyväksyntä eikä välttämättä laadun tae, sillä väärinkäytöksiä esiintyy jonkun verran.

Tyyppihyväksyntä ja laadunvalvonta

Kategorioiden 2 ja 3 henkilönsuojaimet on EU:ssa tyyppitarkastettava ennen markkinoille saattamista. Tarkastuslaitos testaa, että suojainten ominaisuudet vastaavat valmistajan antamia tietoja ja ovat vaatimusten mukaisia. Lisäksi kategorian 3 suojaimissa on CE-merkinnän yhteydessä ilmoitettava suojainten laatua valvovan laitoksen nelinumeroinen tunnus.

EN-standardit

Henkilönsuojainten ei lainsäädännön mukaan välttämättä tarvitse olla standardien mukaan valmistettuja. Hyväksyttyjen EN-standardien mukaisten suojainten katsotaan kuitenkin täyttävän lainsäädännön vaatimukset, minkä vuoksi valmistajat usein noudattavat niitä.

Standardien mukaisen tuotteen CE-merkinnän yhteyteen voidaan liittää piktogrammi kuvaamaan vaaroja, joilta suojaimen on tarkoitus suojata. Jos standardinumeroita on ilmoitettu, kannattaa niiden kanssa kuitenkin olla tarkkana. Esimerkiksi suojalaseille, käsineille ja hengityksensuojaimille on useita standardeja, joista kukin koskee vain tiettyä tuotetyyppiä tai ominaisuuksia.

Standardeita myös uusitaan säännöllisesti, joten epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä suojainten toimittajaan.
Silmäsuojainten yleisiä vaatimuksia koskee standardi EN 166. Hengityksensuojaimille ja suodattimille on useita standardeja mallista ja tekniikasta riippuen. Esimerkiksi standardi puolinaamareille on EN 140. Kaasu- ja yhdistelmäsuodattimille on nykyään voimassa standardi EN 14387 ja hiukkassuodattimille standardi EN 143.

Standardin mukaisiin kaasunsuodattimiin merkitään kirjaintunnuksin, minkä tyyppisiltä kemikaaleilta ne suojaavat. Lisäksi kaasunsuodattimien kapasiteetti ja hiukkassuodattimien suodatusteho jaetaan kolmeen luokkaan. Suojainkokonaisuus tuleekin valita huolellisesti huomioiden haitallisen epäpuhtauden tyyppi, pitoisuus ilmassa sekä tavoiteltu pitoisuustaso ja käyttöaika.

Kaikille suojakäsineille yhteiset vaatimukset ovat standardissa EN 420 ja erityisesti kemikaaleilta suojaavien hanskojen vaatimukset standardissa EN 374, osat 1-3. Standardin EN 374 mukaisesti valmistettujen käsineiden kemikaalinkesto ilmoitetaan tiiviyden laatutasona ja läpäisevyytenä eli läpäisyaikana tai siitä johdettuna suojausluokkana.

Vanhentumispäiväys

Suojaimet eivät ole ikuisia. Etenkin ohuiden käsineiden ja suodattimien ominaisuudet voivat muuttua ajan myötä. Jos suojainten pakkauksissa on ilmoitettu vanhentumisajankohtia tai varastointiaikoja, tulee varmistua, ettei työpaikalla ole käytössä vanhentuneita suojaimia.

Teksti: EcoOnline Oy:n kemikaaliasiantuntija Henna Rosilo, Support Consultant

Alkuperäinen lähde: 3T Blogi 3.4.2018: Laadukkaat ja soveltuvat henkilönsuojaimet

 

Terveellinen työ – tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjaa toteutetaan Euroopassa vuosina 2018–2019. Jokainen työpaikka on tervetullut mukaan kampanjaan jakamaan hyviä käytäntöjä.

Kommentit

  1. Etenkin kesälomien jälkeen henkilönsuojainten kunto on tarkastettava. Suojaimet tulee säilyttää niin, että liika lämpö ja auringon valo ei pääse heikentämään niitä.

  2. Hyvä että suojainten puutteelliseen käyttöön puututaan aloilla, joissa käsitellään vaarallisia aineita. Suojaimien kunto kyllä kannattaa tarkistaa myös aina. Meidän työpaikalla tämä tehdään joka käytön jälkeen.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje