Jutut työelämästä

”Hyvin toimitettu lehti, jonka tekijät ymmärtävät keille se on suunnattu”

TTT-lehden lukijatutkimukseen vastasi ennätysmäärä lukijoita. Vastaajia oli 1 306, joista 980 ilmoitti lukevansa painettua tai digilehteä säännöllisesti. Osa vastaajista luki pelkästään uutiskirjettä ja nettisivuilla olevia artikkeleita tai sai näytenumeron postissa.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Uusin lukijatutkimus 14.10. ilmestyneestä TTT-lehdestä 5/2020 toteutettiin loka-marraskuun taitteessa. Vain vuoden 2019 keväällä toteutettu uutiskirjetutkimus on saanut enemmän vastaajia kuin nyt lehdestä tehty tutkimus. Siihen vastanneita oli yli 2 000.

Seuraavassa tarkastelemme lehteä säännöllisesti lukevia vastaajia, joita oli 980. Niitä, jotka lukevat painetun tai digilehden tilattuna kotiin tai työpaikalle, oli heistä 949. Lehden muualla lukevia oli 31.

Tyytyväisyys ja lukutavat

”Hyvin toimitettu lehti, jonka tekijät ymmärtävät keille se on suunnattu.”

”Olen erittäin tyytyväinen painettuun lehteen ja digiversioon. Monipuolisesti juttuja eri työelämän alueilta, joista työsuojeluvaltuutettuna saan paljon itselleni, myös eteenpäin infottavaksi.”

  • Painetun ja digilehden lukijoista tyytyväisiä lehteen oli 98 % vastaajista. Heistä erittäin tyytyväisiä  oli 31 %.
  • Lehden lukijoista 85 % piti TTT-lehteä ja sen uutiskirjettä alan tärkeimpänä tietolähteenä.
  • 64 % painetun lehden lukijoista oli lukenut kaikki 6 viimeksi ilmestynyttä lehteä, digilehden lukijoista puolet. Yli 90 % oli lukenut vähintään kolme vuoden sisällä ilmestynyttä numeroa.
  • Lehteä luettiin keskimäärin 32 minuuttia.
  • 41 % lukee 15–29 minuuttia ja 41 % lukee 30 minuuttia tai enemmän lehden kutakin numeroa.
  • 73 % luki uutiskirjeen työajalla tai työmatkan aikana ja 27 % vapaa-ajallaan.
  • Kullakin numerolla oli keskimäärin 3,8 lukijaa.

Aiheiden kiinnostavuus

Monipuolisia juttuja asioista, joita saa lukea vain TTT:stä.

Jostain asioista on tehty jopa meille tietopankkiin ohjeita.

Enemmän halutaan juttuja työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta, tarinoita työpaikoilta ja työturvallisuusaiheita. Harvempi haluaa lisää terveysaiheita ja henkilöhaastatteluja, mutta heitäkin vastaajissa on.

Hyvin kiinnostava / jonkin verran kiinnostava %

  • 78 %/ 21 %      käytännön esimerkit ja vinkit työolojen parantamiseen
  • 77 %/ 22 %      työyhteisön hyvinvointi
  • 75 %/ 24 %      työturvallisuus ja työsuojelu
  • 68 %/ 30 %     yksilön terveys ja työhyvinvointi
  • 52 %/ 46 %      työpaikkojen uudet toimintatavat
  • 51 %/ 46 %      uusin tutkimustieto
  • 50 %/ 44 %     tapaturma- ja onnettomuustarinat
  • 47 %/ 47 %      lainsäädäntö
  • 42 %/ 53 %     työpaikkajutut ja vierailut
  • 36 %/58 %      työterveyspalvelut
  • 33 %/62 %      uudet tuotteet ja palvelut
  • 33 %/58 %      työsuojelun ja työterveyden koulutus

TTT-lehdestä 5/2020 vastaajat pitivät kiinnostavimpina seuraavia juttuja:

 Lukijoiden mielikuva lehdestä

”Monipuolinen, luotettava, ajankohtainen, kiinnostava, hienosti toimitettu ja kuvitettu.”

”Todella ajantasainen lehti.”

”Asiantuntevaa tekstiä, jota voin hyödyntää työssäni.”

Vastaajista 90 % piti TTT-lehteä asiantuntevana. Muita tyypillisiä määritelmiä lehdelle ovat ajankohtainen, monipuolinen, luotettava ja käytännönläheinen.

Neljän vuoden takaiseen lukijatutkimukseen verrattuna lehti oli parantunut monella mittarilla tarkasteltuna. Erityisesti parannusta oli väittämissä koskien lehden ulkoasua ja sitä, miten helposti lukijan tarvitsema tieto löytyy lehdestä.

Näissä näkyi selvä parannus, vaikka vuoden 2016 lukijatutkimuksen tuloksia ei ole syytä suoraan verrata nyt saatuihin tuloksiin. Tarkasteltava joukko on mahdollisesti hieman erilainen, koska vuoden 2016 tuloksissa ei ole tiedossa pelkästään uutiskirjeen ja verkkoartikkeleiden lukijoiden osuutta. Vuoden 2020 tuloksissa näkyvät vain painetun ja digilehden lukijat.

Miten seuraavat väittämät sopivat mielestäsi TTT-lehteen?

Lukijoiden osuus, jotka ovat täysin samaa mieltä (vuosi 2016 > 2020)

  • Lehti on toimitettu ammattitaitoisesti                 72 % > 77 %
  • Lehden jutut on kirjoitettu ymmärrettävästi      69 % > 78 %
  • Lehden näkökulma on lähellä työn arkea            61 % > 63 %
  • Lehden ulkoasu on hyvä ja selkeä                          59 % > 70 %
  • Löydän tarvitsemani tiedon lehdestä helposti    29 % > 43 %
  • Lehti on suunnattu juuri minulle                           28 % > 25 %

Mainosten huomioarvo ja kiinnostavuus

”Asiallisia mainoksia.”

Lukijat huomasivat paremmin uutta tietoa antavat kaupalliset artikkelit kuin kuvaan painottuvat mainokset.

  • 71 % sanoi saavansa lehden mainoksista hyödyllistä tietoa.
  • 21 % sanoi saaneensa vinkkejä uusiin hankintoihin tai uusista tuotteista.
  • 63 % muisti nähneensä toisen sivun kaupallisen artikkelin. Vähiten näkymiä saaneen mainoksen huomasi neljännes lukijoista. Painetun lehden lukijat huomasivat mainokset vähän paremmin kuin digilehden lukijat. Keskimääräinen huomioarvo oli 38 %.

Millaisten tuotteiden tai palveluiden mainokset kiinnostavat?

  • 89 % tapahtumat ja koulutus
  • 89 % terveyden ja hyvinvoinnin palvelut
  • 86 % vapaa-ajan virkistys
  • 77 % muut turvatuotteet
  • 75 % vaatteet, käsineet ja jalkineet
  • 75 % muut henkilönsuojaimet
  • 72 % hankkeet ja järjestöt

Vastaajien tiedot

  • 29 %:lla työyhteisön koko oli 200 henkeä tai enemmän,
   11 %:lla 50–199 henkeä,
   16 %:lla 20–49 ja
   19 %:lla 10–19 henkeä.
  • 74 % asui muualla kuin pääkaupunkiseudulla.
  • 78 % toimi työsuojelutehtävissä,
   9 % toimi henkilöstöhallinnossa ja 3 % työterveyshuollossa.
  • 12 % teki itsenäisesti hankintapäätöksiä, 34 % osallistui päätöksiin ryhmässä ja 28 % suositteli tai valmisteli hankintoja.

 

”Se, mikä oma kokemus on ollut olla haastateltavana, että toimittajat oikeasti yrittävät saada asiat oikein lehteen. Aika harvinaista, että siihen on aikaa.”

”Tätä lehteä on mukava lukea, niin saa ideoita, miten voisi parantaa oman työpaikan viihtyvyyttä.”

Tämän alan lehtiä on aika vähän tarjolla. Toivoisin, että työturvallisuutta käsiteltäisiin enemmän, sisältö on viime aikoina ollut liiaksi työhyvinvointipainotteinen.

”Toivoisin vielä lisää ja laajempia vinkkisivuja työhyvinvointiin liittyen.”

”Monipuolisesti asiaa työturvallisuudesta, visuaalisesti miellyttävä. Paljon korostuu teollisuuspuoli ja vakavat tapaturmat, jotka ovat aika kaukana omasta työstä.”

”Saisi olla enemmän teollisuutta koskevia juttuja.”

 

Lukijatutkimuksen toteutti JHelske Research syksyllä 2020.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje